ابوالعیناء ظریف بغداد و ابن مکرم خوش طبع مصر در مجلس یکی از اکابر در پهلوی هم نشسته سر گوشی می کردند !

آن بزرگ گفت : چه دروغ می سازید ؟!

گفتند : ذکر خیر شما را می گوییم !