روزی آقا حسین خوانساری که از مشاهیر دانشمندان است با ملا محمد باقر خراسانی به راهی می رفتند . شخصی خرس مرده بر خری بار کرده می گذشت . چون خر خراسان و خرس خوانسار شهرت دارد ، ملا باقر از راه ظرافت به آقا حسین گفت :

جناب آقا ! ببینید !

آقا حسین مطلب او را دریافت و گفت :

هنوز مردۀ ما بر زندۀ شما سوار است !