یال می‌تکاند

نعره می‌کشید و می‌دوید

از میان شعله‌ها پرید

شیر ناگزیر

در کنار دلقک ایستاد

عکس هم گرفت

خنده‌دار بود

گریه‌ام گرفت

 

 

اسماعیل امینی

منبع:

http://www.louh.com