طنز : مادرم به من چه چیزی یاد داد؟

مادرم به من انتظار را یاد داد....

"صبر کن تا پدرت از سر کار برگردد!"
 

مادرم به من استیفاء حق را یاد داد...

"هروقت رسیدیم خانه، حقت رو کف دستت میگزارم !"
 
مادرم به من منطق را یاد داد....

"اگر از روی تاب بیفتی و گردنت را بشکنی، آن وقت دیگر نمی‌تونی با من به خرید بیایی!"


 
مادرم به من علوم پزشکی را یاد داد...

"اگر این قدر چشمهایت را بچرخونی، آن وقت همین جوری خشک می‌شوند!"

 

 "اگر امتحان دستور زبانت را قبول نشوی نمی‌تونی در آینده شغل مناسبی پیدا کنی!"


 

 "اگر سبزیهای غذایت را نخوری هیچ وقت بزرگ نمی‌شوی!"


 

 

 "هروقت به سن من رسیدی می‌فهمی!"

 مادرم به من عدالت را یاد داد...

"امیدوارم هروقت بچه‌دار شدی، بچه‌هایت همین بلا رو سرت بیاورند، آن وقت می‌فهمی چه مزه‌ای دارد!!!

مادرم به من دانایی متناسب با سن را یاد داد...
مادرم به من علم ژنتیک را یاد داد... "تره به تخمش می‌رود، حسنی به بابایش!"
مادرم به من یاد داد تا چه طور بزرگ شوم....
مادرم به من یاد داد تا به آینده بنگرم...

مژه