حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست . . .