آن هنگام که گرفتگی پیشانی بر گشادگی لب فزونی می گیرد

و آن لحظه که می پنداری همه چیز فرو می پاشد

تنها صبور باش

چنان نبود چنین نیز هم نخواهد ماند