گویند مردی از گرسنگی مشرف به مرگ بود.

شیطان برای او غذایی آورد به شرط این که ایمان خود را بفروشد

مرد پس از سیر شدن از دادن ایمان به او سرپیچی کرد و گفت :

 آنچه در گرسنگی فروختم وهم و گمان بود و اعتباری نداشت ، زیرا آدم گرسنه دین و ایمان ندارد..

 

گرگ گرسنه چو یافت گوشت ، نپرسد

                     کاین شتر صالح است یا خر دجال