سهراب :

          گفتی:چشمها را باید شست..... .شستم ولی !.........

          گفتی: جور دیگر باید دید.......دیدم ولی !..............

          گفتی زیر باران باید رفت........رفتم ولی !.............

 او نه چشمهای خیس و شسته ام را....

نه نگاه دیگرم را...

هیچ کدام را ندید !!!

فقط در زیر باران با طعنه ای خندید و گفت:

 " دیوانه باران ندیده "

 منبع

http://www.avayeashgh.blogfa.com/