صاحب باغ انگور وارد باغ شد و دید یک دزد و یک خرس مشغول خوردن انگور هستند .

صاحب باغ بلافاصله دزد را گرفته به درخت بست و خرس را بیرون کرد و چوب را برداشت که دزد را بزند .

دزد گفت : چرا تبعیض قایل شدی ؟ کاری به خرس نداری و مرا کتک می زنی ؟

صاحب باغ جواب داد : برای اینکه خرس میخورد و می رود ، اما تو میخوری و میبری .نیشخند