فقیهی مزید نام به هرات آمده بود . روزی در مجلسی جامی از مزید پرسید که شما در لعن یزید چه می گویید ؟

مزید گفت : لعن روا نیست ، زیرا که مسلمان !  بوده .

صاحب مجلس روی به جامی کرده و گفت : شما چه می گویید؟

جامی گفت : ما می گوییم صد لعنت بر یزید و صد دیگر بر مزید !

 

 پ . ن :

صد دیگر بر مزید  : صدتای دیگر هم علاوه بر آن