تاکسی زندگی ما را به جایی نخواهد برد...

اگر آدرس مشخص و معینی به او نگوییم.