دانشمندی خطیبی را دید که به مردم پند می دهد ، گفت کاری مکن که مانند نابینائی بشوی که چراغ برای هدایت دیگران روشن کند و حال آنکه خودش از نور آن محروم است.