در یکی از مهمانی های رسمی   ، یکی از روزنامه نگاران آمریکایی از یکی از کارمندان عالی رتبۀ وزارت خارجه پرسید : می توانید کاپیتالیسم را برایم تعریف کنید ؟

کارمند به او گفت :

کاپیتالیسم استثمار انسان است به وسیلۀ انسان !

- خوب ، حالا کمونیسم را تعریف کنید .

مرد دیپلمات بعد از کمی تفکرگفت : کمونیسم درست برعکس آن است !