بزرگترین کارها با کوچکترین گامها شروع می شود و سخت ترین گام اولین گام است.