بعد از آنکه عبدالله خان اوزبک خراسان را مورد تاخت و تاز قرار داد ؛ روزی در سیستان عبورش بر قبر رستم افتاد !  به طور شماتت این بیت را خواند :

سر از خاک بردار و ایران ببین

به کام دلیران توران ببین !

در ادامه گفت : نمی دانم که رستم اگر قادر به گفتن بود ، در جواب چه می گفت ؟!

یکی از وزیران او که ایرانی نژاد بود گفت : اگر خشم نگیری ، بگویم !

گفت : بگو

گفت : اگر قادر بر گفتن بود می گفت :

چو بیشه تهی ماند از نره شیر                              

شغالان در آیند آنجا دلیر !