مؤذنى اذان مى‏گفت تا رسید به «حى على الصلوة‏»، مردم با عجله به سوى مسجد شتافتند تا این که صفهاى مردم آماده نماز جماعت‏ شد. ظریفى گفت: اگر مؤذن به جاى حى على الصلوة «حى على الزکوة‏» مى‏گفت، مردم در فرار از مسجد سبقت مى‏گرفتند.

 

پ. ن : براى مؤمنان واقعى دستور نماز و زکات فرقى نمى‏کند.