گماشتۀ ادارۀ کفن و دفن صورتحساب هزینه ها  را که بالغ بر ششصد لیره شده بود نزد مرد ثروتمندی که همسرش مرحوم شده بود آورد و وجه آن را مطالبه  نمود .

مرد ثروتمند به صورتحساب نگاهی کرده و گفت خیلی زیاد است ، ششصد لیره !

گماشته گفت بلی ،  شش کالسکه چهار اسبه ، دوازده نفر گریه کنندۀ مزدوری ، یک دستگاه نعش کش درجۀ اول ، سایر تجملات ، اینها را مگر ملاحظه نمی فرمائید، ششصد لیره زیاد نیست.

آن شخص قدری فکر کرده گفت بلی ، حق به جانب شماست و انصاف را نباید از دست داد اگر زن من زنده بود یقین دارم او برای اینکه مرا بخاک بسپارد حاضر بود دو برابر این مبلغ خرج نماید!نیشخند