“مروان بن محمد بن مروان بن حکم،آخرین خلیفه بنی امیه بود که به دست عباسیان در سال ۱۳۲ هجری کشته شد.

او همانند اجداد ناپاکش، خیلی ظلم کرد. یکی از ظلم هایش این بود که زبان یکی از غلامانش را برید و به دور انداخت، گربه ای آمد و آن زبان را خورد.

 از قضا وقتی که مروان را کشتند، سرش را از بدن جدا کردند و زبانش را بریدند و به دور انداختند.همان گربه آمد و آن زبان را خورد!

 

funpatogh . com

============

پ . ن :  هرچه کنی به خود کنی