در پایان جنگ جهانی اول اینیاس پادروسکی پیانیست و آهنگ ساز بزرگ لهستانی به  پاس خدماتی که برای آزادی وطن کرده بود به ریاست جمهوری لهستان انتخاب شد .

در کنفرانس صلح ورسای که به سال ١٩١٩ با حضور روسای دول متفق تشکیل شد ، کمانسو نخست وزیر فرانسه با پادروسکی آشنا شد و از او پرسید : آقای پادروسکی ! شما با پادروسکی پیانیست مشهور نسبتی دارید؟!

- بله ، من خودم هستم !

- عجب ! من تصور نمی کردم ، مردی به آن بزرگی ریاست جمهوری را قبول کند !