ناکامی یعنی تاخیر ، نه شکست

یک مسیر انحرافی موقت و نه کوچه بن بست