روزی ابوالعیناء از وزیر عبدالله بن خاقان طلب ملاقات کرد .

عبدالله گفت : مرا از ملاقات خود معذور دار ، چون مرا مشغله بسیار است !

ابوالعیناء گفت که : چون ترا فراغت حاصل آید ، مرا احتیاج بر تو نماند ، یعنی تا وزیری به تو کار دارم !