جوانی پیش  نویسندۀ معروفی آمده و از او میپرسد که : برای موفقیت در آینده چه راهی را باید انتخاب کند ؟!

وی جواب می دهد : برای اینکه خواب خوشتان تعبیر شود ، باید بیدار شوید !

در سفر زندگی ، نشستن در قطار خوب و زیبا چندان اهمیتی ندارد ، بلکه مهم این است که انسان در ایستگاه خوبی پیاده شود !