آقایی می خواست نماینده مجلس شود به همین جهت از او پرسیدند :

اگر انتخاب شوید  ، چه کار خواهید کرد ؟

کاندیدا جواب داد: من از این لحاظ نگران نیستم ، چیزی که برایم مهم است این است که اگر انتخاب نشوم چه کار کنم !!