هنری هشتم  پادشاه انگلیس با فرانسس اول پادشاه فرانسه هر دو هم عصر و رقیب و مستبد و سریع الغضب بودند .

هنری به جهت مطلبی خواست سفیری نزد فرانسس بفرستد و به جهت این سفارت «سر توماس موز» را که یکی از وزرای محترم بود نامزد کرد و مطلب را به او گفت و تاکید کرد که : همان طور بدون کم و کاست و به همان الفاظ که او گفته است بگوید.  

سفیر ، چون از تندی مزاج فرانسس واقف بود  ، به هنری گفت : ولی قربان اگر این سخنان را به او بگویم ، دیگر مالک سر نخواهم بود .!!!

هنری گفت : هیچ وحشت نکن ، به شرف بریتانیا قسم !!! اگر سر ترا برید ، امر خواهم کرد که سر تمامی فرانسوی ها که در مملکت منند ، ببرند .

سفیر با خضوع گفت :

قربان ، از چاکر نوازی پادشاه ممنونم ،  ولیکن گمان نکنم که در تمام سرهای فرانسوی ، سری که به گردن من بخورد و جور باشد ، پیدا شود ...

هانری از این جواب خندید و او را از سفارت معاف داشت !