دانشجویی از استاد فلسفه ، معنی خوشبینی را پرسید و گفت :

خوشبین کیست؟ واقع بین کیست ؟

استاد جواب داد : خوشبین به کسی اطلاق می شود که به تمام وقایع اسف انگیز به نظر بی اعتنایی نگاه کند تا موقعی که یکی از آنها برای خودش اتفاق بیفتد ! و به پلهً دوم که  واقع بینی  است برسد .