حکیمی را پادشاهی طلب کرد . او عذر خواست و پیغام فرستاد که : تو را کبر و مناعت است و مرا صبر و قناعت ؛ تا آنها با تست ، نزد من نیایی ، و تا اینها با من است پیش تو نیایم !