وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد،

دلیل آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید.