مرحومآیت الله میرزا محمد حسن نائینی (ره) در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط قوای انگلیس و روس خیلی نگران بودند از این که کشور دوستداران امام زمان (ع) از بین برود و سقوط کند.

 شبی به امام عصر (عج) متوسل می شود و در خواب می بیند دیواری است به شکل نقشه ایران که شکست برداشته و خم شده است و در زیر این دیوار تعدادی زن و بچه نشسته اند و دیوار دارد روی سر آن ها خراب می شود.

مرحوم نائینی چون این صحنه را می بیند بسیار نگران می شود و فریاد می زند: "خدایا این وضع به کجا خواهد انجامید؟ "در همین حال می بیند حضرت ولی عصر (عج) تشریف آوردند و با دست مبارکشان دیوار را که در حال افتادن بود، گرفتند و بلند کردند و دوباره سر جایش قرار دادند و فرمودند:

 "اینجا(ایران شیعه)، خانه ماست. می شکند، خم می شود، خطر است، ولی ما نمی گذاریم سقوط کند. ما نگهش می داریم ."

    منبع: کتاب ملاقات با امام عصر (عج) / ص 137

http://civil-ui-88.mihanblog.com/post/170