پس از احوال‏پرسى، سؤال کردند: چه مى‏کنید؟

تا آمدم بگویم شکر، پیش‏دستى کردند و فرمودند:

شما که نمى‏گویید شکر؟! براى این که هیچ وقت نمى‏توان شکر نعمت‏هاى خداوند را بجا آورد...