شخصى دو رکعت نماز در نهایت تعجیل مى‏خواند. یکی از معصومین به او نگاه مى‏کردند.

او بعد از نماز دست ‏به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا چهار حورالعین و یک کاخ زرین در بهترین جاى‏بهشت ‏به من عطا فرما.

امام فرمودند: مهر حقیر آورده‏اى ونکاح عظیم مى‏طلبى؟