بدن انسان مانند شهری است

اعضای او کوچه های او

و رگهای او جوی هایی است که در کوچه جاری اند

و حواس او پیشه ورانند که هر یکی به کاری مشغول اند

و نفس

گاوی است که در این شهر خرابی ها می کند.