واعظی در منبر همیشه اوقات در اوصاف بهشت سخن می راند؛ یکی از مستمعین به او اعتراض کرد و گفت : چرا هیچوقت از جهنم سخنی نمی گویید و همواره بهشت را توصیف می کنید ؟

واعظ در پاسخ گفت : چون جهنم را به چشم خواهید دید لذا گفتن ندارد؛ لذا ما آنچه را که نمی بینید برایتان نقل و توصیف می کنیم !