زن بداخلاق : ببین چی میگم ، اگه من بیوفتم توی آب، تو میای منو نجات بدی ؟

شوهر : اگه بگم آره ، می پری؟

نیشخند