شاعری مهمل گو پیش جامی می گفت :

 " چون به خانه کعبه رسیدم دیوان شعر خود را از برای تیمن و تبرک در حجر الاسود مالیدم . "

جامی گفت : " اگر در آب زمزم می مالیدی بهتر بود "

منبع : مقدمه هفت اورنگ جامی